fbpx

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. LifePro Travel มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุดและเราจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือจำหน่ายต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
  2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือข้อมูลสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

นโยบายการเข้าถึงข้อมูล

สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ตามขอบเขตที่เว็บไวต์อนุญาติให้สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.lifeprotravel.com ส่งไปยังโปรแกรมผ่าน (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ www.lifeprotravel.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านหรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

นโยบายการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. www.lifeprotravel.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น www.lifeprotravel.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมหรือเยี่ยมชม
  2. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ www.lifeprotravel.com ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่าน สามารถติดต่อกับ www.lifeprotravel.com ในหน้าเว็บ Contact